วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งความสุข มีมาตรฐานบริการเชิงรุก มุ่งสู่สุขภาพที่ดีของประชาชน

ประวัติโรงพยาบาลหนองบุญมาก / เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ / วิสัยทัศน์ พันธกิจ



 

ประวัติความเป็นมา

อำเภอหนองบุญมาก เดิมชื่ออำเภอหนองบุนนาก ซึ่งแยกออกจากอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ยกฐานะเป็นกิงอำเภอหนองบุนนาก

เมื่อวันที่่ 1 กรกฎาคม 2526 ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านซับหวาย หมู่ที่ 16 ตำบลหนองบุนนาก ขณะนั้น (ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลหนองหัวแรต)

ซึ่งได้รับบริจาคที่ดิยจาก นางเง็กเจ๋ง และนายประสงค์ ศรีหิรัญรัตน์ เป็นจำนวนเนื้อที่ 100 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นศูนย์ราชการอำเภอ

ประวัติโรงพยาบาลหนองบุญมาก

- 1 พฤษถาคม 2531 นายฮุ้น นางเหลื่อม และนายสุพง เมฆวิชัย ได้อุทิศที่ดินถวายในพระราชกุศลให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เพื่อก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลประจำกิ่งอำเภอหนองบุนนาก ขณะนั้น โดยเริ่มแรกได้ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลหนองบุนนาก สาชาโชคชัย บนเนื้อที่ 23 ไร่

เพื่อบริการประชาชนในเขตอำเภอหนองบุญมาก โดยมี นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ เป็นผู้อำนวยการ

- 26 เมษายน 2534 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง โดยมี แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- 4 ธันวาคม 2537 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โดยมี นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง เป็ผู้อำนวยการ

ที่ตั้ง : โรงพยาบาลหนองบุญมาก ตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ 4 ถนน โชคชัย-เดชอุดม กม. 22-23 ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก

จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในที่ดินของมูลนิธิสมเด็จพระยุพราช จำนวนเนื้อที่ 23 ไร่


เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่ : 194 หมู่ 4 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410

เบอร์โทรศัพท์ : 044330105-6 เพจ :facebook


Copyright โรงพยาบาลหนองบุญมาก 2017 - Designed by ศูนย์คอมพิวเตอร์