วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งความสุข มีมาตรฐานบริการเชิงรุก มุ่งสู่สุขภาพที่ดีของประชาชน

ประวัติโรงพยาบาลหนองบุญมาก / เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ / วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 

ปรัชญาและอุดมการณ์ร่วมของโรงพยาบาล

"มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีแก่ประชาชนทุกคนดุจญาติมิตร ด้วยจิตวิญญาณจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น"

พันธกิจ

1.พัฒนางานด้านการบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ประหยัดทรัพยากร มีการควบคุมกำกับโดยกระบวนการตรวจสอบควบคุมภายใน มีความโปร่งใสเสมอภาค

2.ใส่ใจบริการให้มีคุณภาพและประสิทภาพ โดยจัดระบบสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้โรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน HA ศูนย์สุขภาพชุมชนเข้าสู่มาตรฐาน HCA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เข้าสู่มาตรฐาน PSO และพัฒนาความเชื่อโยงของระบบบริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการถ้วนหน้าเสมอภาค เป็นธรรม ครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยความเชื่อมั่น พึงพอใจ และบุคลากรปฎิบัติงานด้วยทัศนคติที่ดี มีอุดมการณ์

3. พัฒนาวิชาการก้าวไกล โดยพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4. ผสานงานหมู่บ้านและชุมชน สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง และการพึ่งตนเองของชุมชน ตามวิถีชีวิตและแนวคิดของชุมชน โดยบุคลากรสาธารณสุขเป็นเพียงผู้ร่วมทำงานกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน หรือชุมชน คิดเป็น ทำเป็น นำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง


เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่ : 194 หมู่ 4 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก .Ҫ 30410

เบอร์โทรศัพท์ : 044330105-6 เพจ :facebook


Copyright โรงพยาบาลหนองบุญมาก 2017 - Designed by ศูนย์คอมพิวเตอร์