วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งความสุข มีมาตรฐานบริการเชิงรุก มุ่งสู่สุขภาพที่ดีของประชาชน

ประวัติโรงพยาบาลหนองบุญมาก / เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ / วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 

เป้าหมายการดำเนินงานด้านสุขภาพของอำเภอหนองบุญมาก

1.ประชาชนได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรคอย่างถูกต้องเหมาะสม

2.ประชาชนได้รับการคุ้มครองดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสม ทั้งความปลอดภัยด้านอาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

3. ประชาชนมีหลักประกันทีี่จะได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

4. ประชาชน หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอำนวยความสะดวก ด้วยระบบการบริหารจัดการที่เอื้อให้การบริการ

และการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการที่ดี

5. ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ ได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาให้มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสม

6. ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ที่เน้นการใช้ภูมิปัญญาไทย ได้รับการสนับสนุนให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

1. เสริมสร้างระบบประกันสุขภาพ 30 บาท ให้มีคุณภาพและทั่วถึงในทุกกลุ่ม

2. จัดให้มีระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ

เฝ้าระวังและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภค

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างยั่งยืนทั่วทุกกลุ่ม

4. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิชาการ และการเรียนรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและปัญหาสุขภาพคนไทย

5.เสริมสร้างพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ในการลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ

6. เสริมสร้างการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน

7. เสริมสร้างระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพของประชาชน ผู้เสพและติดยาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน

8. ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ

9. เสริมสร้างเครือข่ายการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

10. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ ที่ตอบสนองต่อปัญหาของท้องถิ่น


เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่ : 194 หมู่ 4 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นคครชสีมา 30410

เบอร์โทรศัพท์ : 044330105-6 เพจ :facebook


Copyright โรงพยาบาลหนองบุญมาก 2017 - Designed by ศูนย์คอมพิวเตอร์